گفتگوها

گفتگوها

صنعت بانکداری الکترونیکی ایران، بازیگران توانمندی دارد. بزرگانی که گفتگو با هریک و آشنا شدن با دیدگاه‌های آنان می‌تواند کمک بزرگی به ترسیم آینده صنعت بانکداری ایران باشد.
ترسیم جایگاه فعلی صنعت بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور، معرفی توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی، ارزیابی پتانسیل‌های موجود در این زمینه و شناسایی موانع و چالش‌های توسعه بانکداری الکترونیکی ایران را همه و همه می‌توان در این بخش یافت.
ضمن آنکه گفتگوها به حوزه بانکداری فقط محدود نخواهد بود و صنعت بیمه و بورس نیز موردبحث و بررسی قرار خواهند گرفت.