گفتگوها

گفتگوها

صنعت افتای ایران، بازیگران توانمندی دارد. بزرگانی که گفتگو با هریک و آشنا شدن با دیدگاه‌های آنان می‌تواند کمک بزرگی به ترسیم آینده آی‌تی باشد.
ترسیم جایگاه فعلی صنعت آی‌تی کشور، معرفی توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی، ارزیابی پتانسیل‌های موجود در این زمینه و شناسایی موانع و چالش‌های توسعه آی‌تی را همه و همه می‌توان در این بخش یافت.
در این بخش گفتگوهایی با فعالان و کارشناسان حوزه امنیت فناوری اطلاعات آمده‌است.